Statutes

STADGAR                                                                                                  Datum 2020-03-02

 

 • 1. NAMN

Föreningens namn är KÖÖRMIT

 

 • 2. ÄNDAMÅL OCH MOTTO

Föreningen har till ändamål att genom utövande av sång:

 • Erbjuda en meningsfull fritidssysselsättning för studenter samt bidra till skapandet av kamratskap dem emellan.
 • Sprida sångglädje samt skapa en god atmosfär på Högskolan och i Halmstad.

 

 • 3. ORGAN

Föreningens organ är:

 • Årsmöte
 • Föreningsmöte
 • Styrelse
 • Utskott
 • Revisor
 • Valberedning

 

 

 • 4. MEDLEMMAR

Medlemmarna i föreningen är sångarna i KÖÖRMIT. KÖÖRMIT är öppen för studenter vid Högskolan i Halmstad samt vid Militärhögskolan i Halmstad. Efter avslutade studier kan KÖÖRMIT-sångare fortsätta vara medlemmar i föreningen om de så önskar. Sångare som ej uppfyller ovanstående krav kan bli medlemmar efter godkännande av körledare och styrelse.

 

 • 5. UTTRÄDE

Medlem har rätt att när som helst, efter meddelande till styrelsen, utträda ur föreningen. Medlem som efter en påminnelse icke erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

 

 • 6. UTESLUTNING

Medlem som aktivt motarbetar föreningens syften kan av års- eller föreningsmöte uteslutas.

 

 • 7. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING, UPPGIFTER OCH BESLUTSFÖRHET

Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare, kassör samt fyra ledamöter, vilka tillsätts av årsmötet för en tid av ett år. Samt två till fyra suppleanter som sitter för en tid av 6 månader (mellan Årsmötet och Föreningsstämman). Vidare ingår körledaren som ständig styrelsemedlem.

Styrelsen har sitt säte på Högskolan i Halmstad.

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar å föreningens vägnar i alla ärenden vars handläggning icke regleras av dessa stadgar.                                                                                                                                                                         

Det åligger styrelsen:

 • att verka för föreningens ändamål.
 • att verkställa av års- och föreningsmöte fattade beslut.
 • att omhänderha föreningens ekonomi och bokföring
 • att upprätta verksamhetsberättelse och årsredovisning samt framlägga dessa vid föreningens årsmöte.
 • att verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar.

  

 • 8. VERKSAMHETSÅR

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

 

 • 9. FIRMATECKNING

Firmatecknare är ordförande, kassör och körledare var för sig.

 

 • 10. ÅRSMÖTE OCH FÖRENINGSMÖTE

Årsmöte hålls en gång om året före februari månads utgång. Extra årsmöte kan hållas, om minst 50% av antingen föreningen eller styrelsen uttrycker önskan härom.

Ordinarie föreningsmöte hålls en gång om året före september månads utgång. Dessutom skall föreningsmöte hållas, när styrelsen finner det lämpligt, eller när minst tre föreningsmedlemmar gör gemensam framställning härom till styrelsen.

Kallelse till årsmöte, extra årsmöte samt föreningsmöte skall ske skriftligt till medlemmarna senast 10 dagar före respektive möte.

Vid årsmöte och föreningsmöte har varje medlem en röst. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som föreningens ordförande biträder.

 

 • 11. ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTE

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet, samt att vid val fungera som rösträknare.
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Frågan om godkännande av dagordningen.
 6. Frågan om årsmötets behöriga utlysande.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
 8. Godkännande av verksamhetsberättelsen.
 9. Ekonomisk redovisning för det gångna verksamhetsåret
 10. Revisorns utlåtande.
 11. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Val av ordförande för ett år.
 13. Val av sekreterare för ett år.
 14. Val av kassör för ett år.
 15. Val av fyra ledamöter.
 16. Val av fyra suppleanter för ett halvår.
 17. Val av revisor för ett år.
 18. Val av valberedning för ett år.
 19. Val av It-ansvarig för ett år (ej styrelsemedlem).
 20. Fastställande av medlemsavgift
 21. Behandling av propositioner.
 22. Behandling av motioner.
 23. Övriga frågor
 24. Mötets avslutande

Styrelseledamöter får ej delta i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisor.

 

 • 12. ÄRENDEN PÅ FÖRENINGSMÖTE

Vid ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden förekomma:

 

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet, samt att vid val fungera som rösträknare.
 3. Fastställande av röstlängd.
 4. Frågan om godkännande av dagordningen.
 5. Frågan om ordinarie föreningsmötets behöriga utlysande.
 6. Val av 4 st suppleanter för utskotten.
 7. Behandling av propositioner
 8. Behandling av motioner
 9. Övriga frågor
 10. Mötets avslutande

 

Som ordförande fungerar föreningens ordförande, i den mån inte mötet bestämmer annorlunda.

 

 • 13. REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning utser årsmötet en revisor för en tid av ett år.

Räkenskaperna skall vara revisorn tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Revisionen skall vara avslutad och berättelsen angiven senast en vecka före årsmötet.

 

 • 14. STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar kan göras av årsmöte eller extra årsmöte och kräver att minst två tredjedelar av de som röstar biträder förslag om ändring.

 

 • 15. UPPLÖSNING

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie, och att förslaget vid båda dessa stämmor biträds av minst två tredjedelar av avgivna röster. Vid beslut om föreningens upplösning skall KÖÖRMITs tillgångar förvaltas av Studentkåren vid Högskolan i Halmstad. Då en ny öppen studentkör uppstår vid Högskolan i Halmstad skall tillgångarna tillfalla denna förening. Denna förening måste uppfylla §2 och §4 i KÖÖRMITs stadgar.

 

 • 16 IKRAFTTRÄDANDE

Dessa stadgar träder i kraft fr o m 2018-02-26, då föreningens tidigare stadgar upphör att gälla.

Konstituering av styrelsen i KÖÖRMIT

 

Ordförande

 • Se till så att verksamhetsidén följs
 • Leda och fördela arbetet
 • Föra talan
 • Sammarbetslänk gentemot samarbetspartner
 • Skriva dagordning inför styrelsemöten
 • Hålla styrelsemöten
 • Sköta fikalistan och påminna om påskrift
 • Sköta närvarolistan och påminna om påskrift, samt kontakt med medlem angående närvaro
 • Ansvara för insamling och utvärdering av idéer och förslag

 

Sekreterare

 • Summera möten
 • Skriva protokoll
 • Se till att protokollet blir justerat och arkiverat
 • Sköta den offentliga protokollpärmen
 • Sköta inköp av förbrukningsmaterial, saft, kaffe, te och socker.

 

Kassör

 • Bokföring och bokslut
 • In- och utbetalningar
 • Övergripande budgetansvar
 • Rapportering till styrelsen
 • Sammanställa budget
 • Ansvara för att medlemsavgift kommer in, såväl som pengar för prylar och biljetter till konserter.
 • Ta ut kontanter
 • Sköta fakturor

 

Körledare

 • Leda kören på övningar och uppträdanden
 • Tillsammans med idéutskottet bestämma och ta fram låtar och noter.
 • Se till så att verksamheten följs
 • Sammarbetslänk gentemot samarbetspartner tillsammans med ordförande
 • Kontakt med kåren som arbetsgivare och högskolan.
 • Ansvara för lokal- och tidsbokningar
 • Hålla konsertplaneringar realistiska

 

Styrelsens gemensamma uppgifter

 • Komma med idéer som utvecklar konserter och övrig verksamhet
 • Tillsammans med körledare bestämma och ta fram repertoar
 • Framtagande av låtordning, eventuella programblad, manuskript och konferencier till konserter
 • Bestämma klädsel och eventuell dekor inför konserter
 • Marknadsföra konserter. Innefattar även framtagning av PR-material för detta syfte (såsom affischer, flyers, information till media, mail-utskick, Facebook-event mm)
 • Framtagning av biljetter inför KÖÖRMITs konserter.
 • Marknadsföra kören i syfte att locka nya medlemmar. Innefattar även framtagning av PR-material för detta syfte.
 • Kontakt med media
 • Ansvara för att uppdatera hemsidan, Facebook och Instagram.
 • Verka för god sammanhållning och trivsel i föreningen.
 • Verka för att gamla och nya medlemmar sammanförs.
 • Planerar aktiviteter, fester eller resor som ligger utom KÖÖRMITs ordinarie repetitioner.
 • Inköp av övriga eventuella prylar såsom märken, tröjor etc.

Därutöver är alla medlemmar välkomna att engagera sig i de olika aktiviteter och uppgifter som styrelsen har under sitt år och närvara vid styrelsens sammankallade möten. 

 

Övriga ansvarsområden som kan finnas i kören i perioder:

 

Koreografi-grupp

Sponsor-grupp

Mat-grupp inför evenemang

Rese-grupp inför gemensamma resor